Que é o canal ético?

É o mecanismo habilitado para canalizar a presentación de denuncias de calquera tipo perante calquera das entidades rexistradas.

Esta ferramenta deséñase de acordo co estipulado na Lei 2/2023, de 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción.

Como presentar unha denuncia?

De acordo co artigo 7, parágrafo 2, da devandita Lei, pódense presentar denuncias, por escrito ou verbalmente, a través dos seguintes medios:

A ferramenta que se pon á súa disposición neste momento é a única que garante tanto o anonimato como a confidencialidade e é o medio que suxerimos usar preferentemente para a presentación de denuncias.

Tipos de denuncia

Pódese presentar calquera tipo de denuncia: de acoso, PRL, protección de datos, etc.

Perante quen se poden presentar denuncias?

No momento de redactar a denuncia pódese seleccionar, da listaxe dispoñible nun despregable, perante que entidade se desexa presentar a denuncia.

Como podo ver o estado de resolución das denuncias presentadas?

Como persoa denunciante, ao presentar unha denuncia por este medio por primeira vez, seralle asignado un código. Con posterioridade, iniciando sesión con ese código poderá presentar máis denuncias e ver o estado de xestión de cada unha delas. Se non inicia sesión ao presentar posteriores denuncias, seralle asignado un novo código. É importante que conserve o(s) código(s) que se lle asignen, xa que sen eles non poderá ver o estado de tramitación das súas denuncias.

Como entidade denunciada, asignaráselle un usuario e un contrasinal, que poderá modificar, co que poderá ver e xestionar unicamente aquelas denuncias presentadas contra esa entidade.